درخت


(( درخت ??))

شنیدم باغبانی با درختی
قرار آشنایی را به هم زد
به هنگامی که تاج گل به سرداشت
به بیرون بردن از باغش رقم زد
??
یکی پرسید عیب کار در چیست
به تندی گفت تقصیر درخت است
سر و وضعش به شدت گشته ناجور
مرتب کردنش بسیار سخت است
??
از آن تصمیم تلخ نابه هنگام
درخت آشنا بر خویش لرزید

دلش آزرده شد جانش بر آشفت
نگاه باغبان را چون چنین دید

??
درآنجا مرغک آواز خوانی
به روی شاخسارى آشیان داشت
درخت پیر تنها در دل خویش
غم ِ آن جوجگک های جوان داشت
??
نسیمش چون پیام باغبان گفت
درخت از این خبر لختی نیاسود

حساب هستی خود را نمی کرد
به فکر جوجه های نا توان بود
??
برای کندنش در روز موعود
تبر در دست ، وقتی باغبان رفت
تمام بر گهایش ، دل گشودند
صدای ناله اش تا آسمان رفت
??
اساس مهربانی در خطر بود
نشد راضی به این حالت خداوند
به نیرو های رحمت داد فرمان
که نیروی تبر را پس بگیرند
??
تبر در دست ِاو یک دسته گل شد
پر از گلهای خوب و رنگ وارنگ
درختان یک صدا گفتند به به
نماد ِ صلح ، شد پیروز بر جنگ

#محمد_روحانى (#نجوا_کاشانى )
@golestanesheroadab

/ 0 نظر / 209 بازدید