(( آفتاب ولایت ))

آفتاب
ولایت
®

  دل ِ  بی قرارم   امشب ،  خبــر از بهـار  دارد

که  شمیم ِ جانفــزایی  ز  حضــور ِ  یـار دارد

به علی سپــرده ام دل ، که به لاله زار هستی

چمــن ِ  ولایـت ِ  او   گل ِ  بی شمــار   دارد

شده چشم کعبه روشن ، به وصال بی مثـالش 

که گلی چنـین بـه  دامن ، دل ِ بی قــرار  دارد

علی است آن سلیمــان ، کـه به خاتم وجودش 

دل ِ   ا نبیا ی  عالم  ،  همـه  ا فتخـار   دارد

علی است جان ِ جانان ، که  به حکمت و درایت

سر ِ کفر ِ شب پــرستان ، ســر ِ چـوب دار دارد 

 تو   امید  عاشقانی  ،  تـو  دوای  دردمنـدان

 کـه عبــادت و اطـاعت ،  به  تـو  اعتبار  دارد

چه غم از هجوم ِ  طوفان ،  به  میان ِ هفت دریا

که پناه ِ ساحلت را  ،  دل  مـن  کنــار  دارد

مگــر  از  پسـر  بجویم  ،  گل ِ خاطــر ِ پدر  را

بـه جمـال   روی مهـدی ،  دلم  انتظــار  دارد

 

     محمد روحانی ( نجوا کاشانی )

/ 0 نظر / 42 بازدید